Club van 100

Aan de leden van
Horna Biljartvereniging

 

Hoorn, 11 september 2016

Betreft: Club van 100

 

Beste leden,

Onder verwijzing naar onze brief van 7 juli 2016 delen wij u mede, dat de Club van 100 gestaag groeit. Wij bedanken de leden, die aan deze club hun bijdrage hebben overgemaakt.

Hierbij een “update” van de verdere gang van zaken. Het doel van de Club van 100 is extra financiële middelen te vergaren om bijvoorbeeld de jeugd (opleiding) te sponsoren, de biljartsport te promoten, defecte keukenapparatuur te vernieuwen, etc.

Ons lid Jos Noordeloos, heeft de doelstelling van zo’n club helder uiteengezet. Het desbetreffende artikel is bijgevoegd, naar de inhoud waarvan ik u kortheidshalve verwijs.

Het is niet het bestuur, dat de zaken van de Club van 100 regelt. Zoals bij de meeste Clubs van 100 is de werkwijze als volgt:

Er is een eigen bestuur, minimaal een voorzitter en penningmeester. De Club van 100 beheert het geld. Men beslist over de bestemming van het geld. Minimaal tweemaal per jaar worden de Club van 100 – leden op de hoogte van de stand van zaken gebracht door middel van bijvoorbeeld nieuwsbrieven. De bijdrage is niet eenmalig en geldt voor elk nieuw kalenderjaar. Jaarlijks organiseert de Club van 100 een gezellige bijeenkomst voor haar donateurs.

Op een dergelijke wijze wordt belangenverstrengeling voorkomen. Onze penningmeester, Arie Rotteveel, zal met de initiatiefnemers in contact treden, opdat deze betrokken leden de Club van 100 kunnen concretiseren

Wij vertrouwen erop u hiermede afdoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Horna Biljartvereniging,

 

Daan Fons

Voorzitter a.i.

Cheque van € 3000,- van Rabobank West-Friesland

hornarabo-cheque3000-20160913_171929Een heuglijke dag, 13 september 2016! Die middag ontvingen wij een donatie uit het Coöperatief Dividend van de Rabobank West-Friesland. De keukenaanpassing in relatie tot onze sociale en maatschappelijke betrokkenheid werd gewaardeerd met een uitkering van € 3000,00.
Op het hoofdkantoor in Zwaagdijk-Oost vond de uitreiking aan ons tezamen met andere clubs, verenigingen en stichtingen tijdens een feestelijke bijeenkomst plaats. De cheque werd in ontvangst genomen door Arie Rotteveel en Daan Fons namens het bestuur en de vereniging.
Alle leden en het bestuur van Horna Biljartvereniging bedanken de Rabobank West-Friesland hartelijk voor hun steun. Wij zijn er zeer blij mee!

Horna Driebanden Toernooi 2016

mister100-p01Op zondag 9 oktober wordt het jaarlijkse Horna Driebanden Toernooi gehouden.
Inschrijven voor dit toernooi kan tot 6 oktober.
De intekenlijst hangt aan het prikbord bij de Horna.

Aanvangstijd is 10:00
Uiterlijk 9:45 aanwezig

Nieuwe (interim) voorzitter Horna

Aan de leden van
Horna Biljartvereniging

Hoorn, 17 augustus 2016
Betreft: bestuur

Beste leden,
In vervolg op onze brief van 28 juli 2016 delen wij u mede, dat het bestuur in een extra bestuursvergadering gisteravond officieel afscheid heeft genomen van Nico Schipper in zijn functie als voorzitter. Nogmaals bevestigen wij hierbij onze dank voor zijn inzet voor onze vereniging en wij wensen Nico en zijn naasten heel veel gezonde en gelukkige jaren.

Ondergetekende is bereid om voor de tussentijd (laatste periode 2016 en 2017) voorzitter van Horna Biljartvereniging te zijn. Het bestuur is met deze benoeming unaniem akkoord gegaan. Tevens is Irma Huisman officieel als bestuurder toe getreden. De samenstelling van het bestuur is vanaf 16 augustus 2016 als volgt:

Voorzitter ad interim (a.i.): W.D. Fons; aandachtsgebied: Gebouwbeheer.

Vice voorzitter: K. de Dekker; aandachtsgebied: Ledenwerving en sponsoring.

Secretaris: Mevrouw I. Huisman; aandachtsgebied: Kantine.

Penningmeester: A. Rotteveel.

Bestuurder “Toernooicommissie”: J. Lankhorst.

Bestuurder “Informatie- en communicatie technologie” (Ict): J. Smit.

Het gewijzigde bestuur heeft voldoende positieve energie om de belangen van onze vereniging in de ruimste zin van het woord te behartigen. Nochtans kunnen wij dit niet zonder de aanwezige kennis in onze vereniging. Wij vertrouwen dan ook op uw medewerking, indien wij een beroep op u doen.

Eén van de genomen besluiten is om een beleidsplan te maken. Wij hopen dit in de eerste helft van 2017 aan u te presenteren. Tevens willen wij meer gebruik maken van de hulp/inbreng van de avond- en middag-voorzitters

Wij vertrouwen erop u hiermede naar voldoening te hebben geïnformeerd en verwachten, dat het ons gegeven is om goed te mogen besturen.

Met vriendelijke groet,
Horna Biljartvereniging,

Daan Fons
voorzitter a.i.

KEUKENVERBOUWING GEREED!

HornaFotoNieuweKeukenBar080820126 3Zaterdag jl. werd er nog hard gewerkt om de nieuwe keuken- en barruimte in te richten. Vanaf maandag 8 augustus 2016 kan er weer volop worden gebiljart. Het werk is binnen de bouwtijd en het bouwbudget gebleven.

Voor de kantinedames is een fijne en werkbare ruimte gemaakt. De lelijke achterwand is weggewerkt met ervoor een werkblad met soft close ladekasten. Er is door gebroken naar achter voor een aparte keuken, welke ruimte door een kozijn met deur wordt afgesloten. Geen irritante baklucht meer door de motorloze afzuigkap. De bar is (schuin) vergroot, er ligt pvc-vloerbedekking, er is gelakt, gesausd en geverfd en er hangen nieuwe “whiteboards”.

KORTOM: HORNA REPRESENTATIEF EN WAARDIG!

 

De voorzitter van de Horna stopt

file_extension_pdfAan de leden van
Horna Biljartvereniging

Hoorn, 28 juli 2016
Betreft: voorzitter

Beste leden,

Onze voorzitter, Nico Schipper, heeft vorig jaar medegedeeld, dat hij zijn functie als voorzitter bij onze vereniging per 1 januari 2016 zou neerleggen. Daar er geen kandidaten waren om hem te vervangen, was Nico bereid een jaar door te gaan.

Om gezondheidsredenen heeft Nico ons bericht, dat hij per 25 juli jl als voorzitter moet stoppen. Ook zal hij geen wedstrijdleider en avondvoorzitter van de vrijdagavond meer zijn.

Als bestuur betreuren wij zijn vertrek. Nico is ruim 3 jaar voorzitter van de Horna Biljartvereniging geweest. Wij bedanken Nico oprecht voor zijn belangeloze inzet in genoemde functies.

Vanwege de vakanties kan het voltallig bestuur pas op 16 augustus vergaderen. Nadien zullen wij u verder informeren over de verdere ontwikkelingen.

Wij vertrouwen erop u hiermede voorlopig voldoende te hebben bericht.

Met vriendelijke groet,

Horna Biljartvereniging,

Namens het bestuur

 

Daan Fons

Hart voor Horna

Hoorn, 9 juli 2016

Als erkenning en dankbaarheid voor hun inzet wordt er door het bestuur met regelmaat een feestelijke middag/avond georganiseerd voor de leden, die zich belangeloos voor de Horna Biljartvereniging inzetten. Er is gepland om dit in het najaar van 2016 te laten plaats vinden. Een vereniging kan slechts functioneren met voldoende hulp van vrijwilligers.

Aangezien een vereniging ook niet zonder de financiële steun van sponsors kan, zullen deze geldschieters eveneens bij deze happening worden betrokken. Kortom, gezamenlijk met elkaar praten, lachen en genieten met een groot Horna-hart.

Vanwege de keukenaanpassing zullen wij om budgettaire redenen dit evenement uitstellen tot begin volgend jaar. De betrokkenen zullen over de voortgang tijdig worden geïnformeerd.

Namens het bestuur,
Daan Fons

Keukenaanpassing

Aan de leden van Horna Biljartvereniging

Hoorn, juli 2016
Betreft: Keukenaanpassing

Beste leden,
In vervolg op de eerdere berichtgeving blijkt, dat er desondanks onder sommigen van u enige onduidelijkheid over de keukenaanpassing te zijn. Bij deze verstrekken wij u de volgende aanvullende informatie:

• Op de ALV van 12 mei 2016 hebben de leden voor dit werk toestemming verleend.
• De keukenaanpassing is al jarenlang een onderwerp van discussie; een besluit hierover is nooit genomen.
• De aanpassing heeft ten doel de praktische werkomstandigheden van de kantinedames te verbeteren.
• Tevens is de baklucht voor menig lid en bezoeker zeer irritant. Vandaar verplaatsing van de keuken naar rechtsachter met een afzuiging naar buiten.
• Er hangt een schetsontwerp in de biljartruimte op de begane grond. Voor alle duidelijkheid: dit ontwerp is niet definitief, maar wordt geregeld bijgestuurd door betrokkenen. Bij terechte kritiek stellen wij allereerst uw visie op prijs.

U verwacht zonder meer, dat u tijdens het bestellen van een kopje koffie of een pilsje plezierig wordt bediend. Wij gunnen de dames dan ook een plezierige en betere werkplek.
Wij vertrouwen erop u hiermede afdoende te hebben bericht.

Horna Biljartvereniging

Daan Fons
bestuurder

Club van honderd

front

Aan de leden van
Horna Biljartvereniging

Hoorn, 7 juli 2016
Betreft: Club van honderd

Beste leden,
Tijdens de algemene ledenvergadering van 12 mei 2016 is een voorstel aanvaard om een “Club van honderd” op te richten. Het bestuur is bijzonder dankbaar met dit initiatief. Het heeft geleid tot de intekenlijst, die naast het mededelingenbord nabij de in-/uitgang hangt.

De bedoeling is om 100 man/vrouw bij elkaar te krijgen, die met elkaar een bedrag van Euro 10.000,00 aan onze vereniging doneren. Dit bedrag wenden wij in eerste instantie aan voor de keukenaanpassing. Tevens zal een deel worden gereserveerd.

Het blijkt, dat enkelen dit tijdens genoemde vergadering niet hebben meegekregen. Voorts zijn de leden die de vergadering niet hebben bijgewoond, hiervan niet op de hoogte. Wij hadden dit graag op de website willen plaatsen, maar er is geen ondersteuning. Een mailing naar alle leden was ook onze wens, maar wij dienen de kosten goed te bewaken. Het spijt ons, dat wij er niet in zijn geslaagd u tijdig te informeren.

Uiteraard stellen wij elke vorm van financiële ondersteuning op prijs. Nota bene. U bent nergens toe verplicht. Het lidmaatschap alleen al wordt door ons in hoge mate gewaardeerd.
Gaarne vertrouwen wij erop u hiermede van voldoende informatie te hebben voorzien.

Met vriendelijke groet,
Horna Biljartvereniging

Daan Fons
bestuurder

Rob Boering wint Horna bandstoottoernooi!

Bndst Horna 2016Rob Boering heeft de eerste plaats geclaimd in ons Horna bandstoottoernooi! Een sportieve dag met gezelligheid voorop, daar kunt u als (aankomend?) Horna lid bij zijn! Nog een jaar de tijd om te oefenen, en wie weet staat u/jij wel in de finale van 2017!

 

Volgnr.: Dick van Gendt, Nick Dudink, Rob Boering en Jan Lankhorst

Bas Bouwhuis Nederlands Kampioen 38/2 !!

Bas podium 38.2Met groots machtsvertoon is Horna’s Bas Bouwhuis Nederlands Kader Kampioen geworden 38/2 3e klasse!!
De hoogste serie van 110 en hoogste moyenne van alle deelnemers van maar liefst 13.63. Hiermee benadrukte Bas nog eens zijn promotie naar de tweede klasse tijdens de voorronden, met nog een ‘schepje’ erbij!

Onder veel belangstelling vanuit zijn thuisclub wist de jarige Bas (op zondag 29 geworden) goed aangemoedigd al zijn partijen met winst af te sluiten.
Bas eindstand 38.2

 

Met 4 matchpunten minder op de teller ging het zilver naar Philip Dyrick van BC Tegelen. De laatste podiumplaats, goed voor het brons, was voor Bernard Gorter van DOS Hattem.

Het strijdtoneel in Almere kende een uitstekend gastclub in B.V. Phoenix, en deze wist de wedstrijdsfeer optimaal neer te zetten!
En…
Een finale op 4 tafels is aan te raden voor iedere eindstrijd!

Bas Spelen 38.2 AlmereBV Horna is trots, en wenst Bas veel succes en uiteraard biljartplezier in de tweede klasse kader!