Arbitrage reglement

 1. Doel en bevoegdheden van de arbitragecommissie
 2. Wie mogen / kunnen een klacht indienen en hoe dient dat te geschieden?
 3. Aan welke eisen moet een klacht voldoen?
 4. Strafbare handelingen
 5. Welke straffen / maatregelen kunnen worden opgelegd?
 6. Publicatie en beroepsmogelijkheden

 

1. Doel en bevoegdheden van de arbitragecommissie

Indien er iets gebeurt waardoor aan het indienen van een klacht zou kunnen worden gedacht, dan
wordt een aantal partijen bij zo’n zaak betrokken. De taak van de arbitragecommissie is om de
diverse partijen te horen en daarna uitspraak te doen inzake de ingediende klacht.
Welke personen kunnen bij een klacht betrokken geraken?

 • De partij / persoon die mogelijk een overtreding heeft begaan die strafbaar zou zijn
 • De partij die daarvan wellicht nadeel heeft ondervonden
 • De partij die te zijner tijd de kwestie heeft te beoordelen
 • De partij die weliswaar aan de zijlijn heeft gestaan maar toch, bijvoorbeeld als getuige, de
  nodige helderheid zou kunnen verschaffen

 

2. Wie mogen / kunnen een klacht indienen en hoe dient dat te geschieden?

Ieder die meent dat een strafbare handeling is gepleegd, er sprake is van het overtreden van een
geldend(e) besluit/bepaling, kan daarover een klacht indienen bij de voorzitter van de
arbitragecommissie.
De klacht dient uiterlijk 4 weken na het plegen van de overtreding of het vermoeden daarvan,
danwel uiterlijk 4 weken na het vernemen daarvan, schriftelijk te worden ingediend.

 

3. Aan welke eisen moet een klacht voldoen?

De overtreder dient lid te zijn van biljartvereniging HORNA en de vermeende overtreding moet
daarmee in relatie staan.
Bij overtreding moet er sprake zijn van opzet, schuld, nalatigheid of onzorgvuldigheid.
Om te voorkomen dat men belangrijke , wellicht onontbeerlijke, gegevens zou kunnen vergeten,
kan men zich het beste door de zeven W’s laten leiden.

W 1 Wie zijn klager en aangeklaagde
W 2 Wat is er gebeurd
W 3 Wanneer is de overtreding begaan
W 4 Waar is de overtreding begaan
W 5 Waarom is de overtreding begaan
W 6 Waarmede is de overtreding begaan
W 7 Welke getuigen kunnen de klacht bevestigen

 

4. Strafbare handelingen

In het algemeen is strafbaar elk handelen of nalaten:

 1. dat in strijd is met de statuten en de reglementen van de KNBB, met besluiten van één
  van haar organen, alsmede met de statuten en reglementen van biljartvereniging
  HORNA
 2. dat in strijd is met de statuten en de reglementen van de KNBB, met besluiten van één
  van haar organen, alsmede met de statuten en reglementen van biljartvereniging
  HORNA
 3. Onder overtreding wordt mede verstaan het niet, niet tijdig of onvoldoende nakomen
  van verplichtingen, zoals in het huishoudelijk reglement van HORNA is aangegeven
 4. Strafbaar volgens dit reglement zijn voorts:
  A. handelingen die naar Nederlands recht strafbaar zijn, gepleegd tijdens of in
  verband met activiteiten van de biljartvereniging HORNA
  B. handelingen in strijd met wezenlijke belangen van de biljartsport of van de
  KNBB
  C. onbehoorlijke behandeling in woord, gebaar of daad van functionarissen,
  arbiters, spelers of anderen

 

5. Welke straffen / maatregelen kunnen worden opgelegd?

Bij het begaan van overtredingen en het niet nakomen van verplichtingen moet men ook de
mogelijkheid hebben om sancties op te leggen.
De arbitragecommissie dient er van uit te gaan dat “bijna” niemand opzettelijk fouten maakt,
c.q. overtredingen begaat en dat we allemaal bezig zijn met onze hobby, doch zal niet schromen
om, indien noodzakelijk, opvoedend en corrigerend op te treden.

Als maatregel of sanctie kunnen worden opgelegd:

 1. 1e keer arbitragebeurt vergeten zonder opzet: inhaalbeurt
 2. 2e keer arbitragebeurt vergeten: inhaalbeurt + extra arbitragebeurt
 3. Nogmaals arbitragebeurt vergeten: geldboete, uitsluiting, speelverbod, e.d.
 4. Mondelinge berisping
 5. Schriftelijke berisping
 6. Geldboete van ten hoogste twee maal de verenigingscontributie
 7. Schorsing voor een daarbij te bepalen periode
 8. Verbod om voor een bepaalde tijd de clubavond(en) te bezoeken
 9. Verbod om ooit of gedurende een bepaalde tijd in de vereniging functies, bevoegdheden
  of werkzaamheden te vervullen of te verrichten
 10. Ontzetting uit het lidmaatschap van de vereniging

 

6. Publicatie en mogelijkheden tot beroep

Betrokkenen, alsmede het bestuur van HORNA, krijgen schriftelijk bericht van de uitspraak.
De straffen zullen in het clubblad worden gepubliceerd, tenzij de commissieleden van mening
zijn dat betrokkene(n) door publicatie, nadeel of schade kunnen ondervinden.

Alleen klager of aangeklaagde kunnen in beroep gaan tegen de uitspraak op een klacht bij het
bestuur van de Horna.

Het beroep dient schriftelijk te worden ingediend, binnen 2 weken na ontvangst van de uitspraak,
bij de secretaris van de Horna.

Hoorn, 29 augustus 2005
Bestuur biljartvereniging HORNA.